O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Bardejov 2008: Stretnutie sekcie PaF ASL-zhodnotenie a zapisnica

V piatok 13.6.2008 počas XIV. Kongresu SPFS a ČPFS došlo k stretnutiu sekcie PaF pri ASL SR. S potešením možno konštatovať, že počet účastníkov bol vzhľadom na doterajšie stretnutia priamo rekordný. Spomedzi 22 zúčastnených bolo i niekoľko hostí a adeptov na členstvo v sekcii. Milým hosťom bola i hlavná odborníčka, prof. Dr.Eva Rozborilová, CSc., ktorá informovala prítomných o najnovších aktivitách ministerstva zdravotníctva v súvislosti s tvorbou katalógu výkonov (čo bolo hneď v nasledujúcich dňoch potvrdené pozvaním zo strany MZ na prvé stretnutie predsedov a podpredsedov katalógových subkomisií v tomto volebnom období) a o niektorých ďalších aktuálnych otázkach v odbore.

Ďalší pozvaný významný predstaviteľ nášho odboru, prezident SPFS prof.Dr.Ladislav Chovan, CSc., ktorý bol súčasne i prezidentom kongresu, sa pre pracovné povinnosti ospravedlnil.

Program schôdze dokumentuje nižšie uvedená zápisnica.

Priebeh schôdze, hoci mierne obmedzený časom obedovej prestávky v programe kongresu, možno hodnotiť veľmi pozitívne, najmä z hľadiska zlepšenia informovanosti členov sekcie o aktivitách ASL, Zdravity i samotného vedenia sekcie na jednej strane a spoznania a nadviazania vzájomného kontaktu členov sekcie na strane druhej. Menný zoznam členov s internetovými adresami bude zverejnený na stránke www.spfs.sk.

Počas kongresu došlo i k ďalšej, veľmi potešiteľnej udalosti, a to k nadviazaniu kontaktu so zástupcom českých súkromných lekárov, Dr. Jiřím Balým, ktorý v mene svojom i svojich kolegov vyjadril úprimný záujem o výmenu skúseností a vzájomnú spoluprácu. Táto bude nepochybne veľmi užitočná pre obe zúčastnené strany, pretože v mnohých veciach čelíme alebo veľmi pravdepodobne budeme čeliť podobným problémom, pričom jedna či druhá strana už má určité skúsenosti (bohatšie na českej strane), ktoré môžu byť obojstranne prospešné. Po výmene adries a mailových kontaktov a individuálnej komunikácii vedenia sekcie s českými kolegami bude nasledovať zorganizovanie vzájomného stretnutia, možno už na Vianočných dňoch v Bratislave koncom tohto roku (kedy sa plánuje ďalšie stretnutie našej sekcie), ale rozhodne počas XV.kongresu SPFS a ČPFS v Prahe v r. 2009.

Zápisnica je uložená v pílohe.

Dagmar Bálintová

 

Zápisnica