O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Knižné publikácie

TUBERKULÓZA ve faktech i obrazech
Ivan Solovič, Martina Vašáková, 2019
Vydavateľstvo: Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury, Na Šeju 247/6a, 142 00 Praha 4
ISBN 978-80-7345-613-9

 

FUNKCIA DÝCHANIA V KLINICKEJ PRAXI
Peter Krištúfek, Bohumil Matula a kolektív, 2015
Vydavateľstvo: HERBA, spol. s r.o., Limbová 12, 831 01 Bratislava 
ISBN 978-80-89631-41-4

 

Choroby dýchacích ciest -  klinické aspekty
BRONCHOSKOPIA, RÁDIODIAGNOSTIKA, HRUDNÍKOVÁ CHIRURGIA, PATOLÓGIA
Ivan Majer  a kolektív, 2015
Prvé vydanie
Vydavateľstvo: TAJPAN s.r.o.
ISBN 978-80-970740-4-3

 

Pneumológia, pneumoonkológia a hrudníková chirurgia
Jaroslava Orosová,  Eva Rozborilová, Peter Kasan, Svetozár Haruštiak
Editor: Ing. Milan Nehaj
Vydavateľstvo:
INFOMA Business Trading®, spol. s r.o., 2011
Bulharská 70, P.O.BOX 47
820 02 Bratislava 22
Prvé vydanie
Všetky práva vyhradené
ISBN: 978-80-89087-52-5

 

Neinvazivní vyšetřování zánětu u astmatu u dětí a dospělých
Peter Čáp, Martin Brezina, 2009
Vydavatľstvo: Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4, www.mf.cz
ISBN: 978-80-204-2092-3