O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Studia pneumologica et Phthiseologica

Časopis Studia pneumologica et Phthiseologica je oficiálnym časopisom Českej a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (ISSN 1213-810X). Vychádza 6x ročne, pneumológom na Slovensku je distribuovaný v rámci členstva v SPFS.  Náplňou časopisu je poskytovať informačný servis všetkým, ktorí sa zaoberajú ochoreniami dýchacieho systému. Časopis uverejňuje pôvodné práce našich aj zahraničných autorov, prehľadné články o aktuálnych problémoch pneumológie, ako aj krátke úvahy. SPP má snahu o rozšírenie odborných tém aj o spoločné medziodborové problémy s internistami, hrudníkovými chirurgami, onkológmi a ďalšími odbornosťami. Čítať ďalej...