Registre

Národný register pacientov s tuberkulózou


Predmetom zberu dát v registri sú epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s tuberkulózou. Spracováva informácie o chorobnosti a úmrtnosti na tuberkulózu, o trendoch výskytu týchto ochorení v populačných skupinách, o zdravotnom stave chorých a o druhu a úrovni poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Register bol zriadený v roku 1988 a údaje sú spracovávané v Národnom ústave tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) Vyšné Hágy.