O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Stanovy SPFS

Stanovy SPFS

Stanovy Slovenskej lekárskej spoločnosti

Čl. I.

Všeobecné ustanovenie

Slovenská lekárska spoločnosť je mimovládna, politicky nezávislá, nezisková asociácia odborných spoločností a regionálnych spolkov pôsobiacich v oblasti medicíny, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicínskych odborov a zdravotníctva v SR.

Čl. II.

Názov a sídlo

Asociácia má názov Slovenská lekárska spoločnosť, jej sídlom je Bratislava a okrem celého názvu používa skratku SLS alebo SkMA(Slovak Medical Association). Má vlastné logo, zvlášť pre slovenskú a zvlášť pre anglickú skratku názvu.

Názvy odborných spoločností (OS) alebo regionálnych spolkov (RS) vyjadrujú ich odborné zameranie alebo územné pôsobenie.

Odborné spoločnosti a spolky, ako organizačné zložky SLS (OZ SLS) môžu používať vlastné logo a za názvom uvádzajú " ... člen Slovenskej lekárskej spoločnosti", (Member of Slovak Medical Association).

Čl. III.

Vznik a registrácia

 1. Slovenská lekárska spoločnosť bola zaregistrovaná ako právnická osoba v roku 1969 a spolu s Českou lekárskou spoločnosťou tvorila Československú lekársku spoločnosť J. E. Purkyňu. Po rozdelení Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty sa podl'a územného princípu rozdelila aj Československá lekárska spoločnost' J. E. P. na dve rovnocenné samostatné národné spoločnosti: Českú lekársku spoločnost' J. E. P. a Slovenskú lekársku spoločnost'.
  Prvé stanovy Slovenskej lekárskej spoločnosti boli zaregistrované na MV SSR dňa 3.9.1969, pod číslom VVS/ 1-103/1969. Ďalšie zmeny a doplnky: dňa 11.7.1974 -VVS/1-411/73, dňa 13.10.1982 -VVS/1-555/82, dňa 10.7.1991-VVS/1-909/90-172, dňa 23.3.1994-VVS/1-909/90-172-1, dňa 9.3.1995-VVS/1-909/90-172-2, dňa 13.12.1996 – VVS/ 1-909/90-172-3.
 2. V súlade s ustanovením § 19 zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením.
 3. SLS a jej odborné spoločnosti a spolky môžu byt' kolektívnym členom iných národných alebo medzinárodných mimovládnych organizácii podobného záujmového zamerania.

Čl. IV.

Poslanie a ciele

 1. SLS zastupuje svoje odborné spoločnosti a spolky navonok s cieľom ochraňovať ich oprávnené požiadavky a záujmy vo vzťahu k iným subjektom.
 2. SLS iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská:
  1. k otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou jednotlivých medicínskych odborov,
  2. k otázkam týkajúcim sa možnosti uplatňovať v medicínskej praxi špičkové diagnostické a vedecké postupy, c) k otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov,
  3. k otázkam existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve,
  4. k otázkam špecializovaných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania,
  5. k návrhom odborníkov do rôznych komisií.
 3. Iniciuje a sprostredkováva transfer najnovších odborných medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou neinštitucionálneho vzdelávania.
  Za týmto účelom:
  1. poriada odborné vedecké podujatia /kongresy, konferencie, zjazdy, sympóziá s domácou a medzinárodnou účasťou/, sprievodné výstavy a sympóziá medicínskych a farmaceutických firiem,
  2. podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí,
  3. vydáva /sama alebo prostredníctvom OZ/ odborné medicínske
  4. časopisy, zborníky, bulletiny a iné informačné materiály,
  5. vydáva Kalendár odborných a vedeckých podujatí SLS,
  6. informuje členskú základňu o najnovších medicínskych a farmaceutických výrobkoch.
 4. Nadväzuje kontakty s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, odbornými a vedeckými zdravotníckymi organizáciami doma i v zahraničí.
 5. Uzatvára dohody o spolupráci a recipročnej výmene odborníkov a pracovníkov svojich aparátov s partnerskými medzinárodnými organizáciami.
 6. Udeľuje ceny a pocty Predsedníctva a OZ SLS.

Čl. V.

Členstvo v SLS

Členstvo môže byť:

 1. individuálne,
 2. kolektívne,
 3. pridružené,
 4. čestné.
 1. Individuálnym členom sa môže stať osoba bez rozdielu pleti, rasy, pohlavia a náboženského vyznania, ktorá:
  • sa štúdiom pripravuje na medicínske alebo farmaceutické povolanie,
  • r vykonáva vedeckú odbornú alebo inak kvalifikovanú činnosť v zdravotníctve, zdravotníckej vede, výskume, školstve,
  • je inak profesijne orientovaná na zdravotnícku problematiku,
  • súhlasí so stanovami SLS,
  • zaplatí zápisné a základný ročný členský príspevok.

  Individuálnym členom sa možno stať len prostredníctvom niektorej odbornej spoločnosti, spolku lekárov alebo farmaceutov ako organizačných zložiek SLS.
 2. OZ SLS, ktorá nadobudla právnu subjektivitu ostáva vo zväzku SLS ako kolektívny člen.
 3. Pridruženým členom sa môže stať domáce alebo zahraničné medicínske združenie, ktorého predmet činnosti je príbuzný s predmetom činnosti SLS, je právnickou osobou, jeho stanovy nie sú v rozpore so stanovami SLS a príslušných medzinárodných spoločnosti a ktoré nemá názov a predmet činnosti zhodný s názvom a predmetom činnosti niektorej OZ SLS.
  O prijatí za pridruženého člena SLS rozhoduje, na návrh Predsedníctva SLS (P SLS), zjazd SLS.
 4. Čestné členstvo SLS a Čestné členstvo odbornej spoločnosti SLS sú osobitné druhy pôct, ktoré sa udeľujú členom a osobám za:
  • mimoriadne zásluhy na rozvoji medicínskej a farmaceutickej vedy doma i v zahraničí,
  • rozširovanie kontaktov a dobrej spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi dlhoročnú prácu a úspešné pôsobenie v odbornej spoločnosti (OS), spolku lekárov (SL) alebo spolku farmaceutov (SF) SLS, výbore, komisii alebo pracovnej skupine, iné zásluhy na plnení úloh a poslania SLS.

  Tieto druhy pôct sa môžu udeliť aj " in memoriam „. Odovzdávajú sa spravidla pri významnom životnom, pracovnom jubileu alebo odbornom podujatí

  Návrhy na udelenie Čestného členstva SLS predkladajú členovia P SLS, výbory OS, SL alebo SF SLS, kolektívny členovia a schvaľuje ich P SLS.

  Návrhy na udelenie Čestného členstva odbornej spoločnosti SLS schvaľujú výbory odborných spoločnosti SLS a P SLS ich uznesenie berie na vedomie.

  Diplomy čestných členstiev sa vyhotovujú v jednom exemplári, v latinskom jazyku a podpisujú ich predseda SLS a predseda OS.
 5. Výšku zápisného a kategórie základného ročného členského príspevku pre rôzne formy členstva stanovuje príspevkový poriadok SLS. Odborné spoločnosti SZP sa riadia vlastným príspevkovým poriadkom.
 6. OZ SLS môžu mat' tiež dodatkové členské príspevky. ktorých výšku a spôsob vyberania stanovuje ich vlastný príspevkový poriadok.
 7. Výška zápisného a členského poplatku pridruženého člena SLS alebo OZ SLS sa stanovuje individuálne písomnou dohodou.

Čl. VI.

Zánik členstva

 1. Individuálne členstvo v SLS zaniká:
  1. vystúpením na základe písomnej žiadosti člena,
  2. smrťou člena
  3. po roku neplatenia základných členských príspevkov,
  4. vylúčením pre hrubé porušenie stanov a záujmov SLS alebo jej OZ, ak sa náprava nedosiahla inými prostriedkami, vrátane predchádzajúceho upozornenia revíznou komisiou (RK) SLS,
  5. pre iné vážne dôvody (napr.: trestná činnosť).
 2. Členstvo kolektívneho a pridruženého člena zaniká:
  1. vystúpením na základe písomnej žiadosti doloženej uznesením členskej schôdze, alebo zápisnicou z členskej schôdze,
  2. pre neplatenie členských príspevkov,
  3. zánikom kolektívneho alebo pridruženého člena,
  4. vylúčením z dôvodov uvedených v ČI. VI., bod l, písm. d týchto stanov,
  5. pre iné vážne dôvody.
 3. Čestné členstvo SLS a Čestné členstvo odbornej spoločnosti zaniká:
  1. vzdaním sa,
  2. zrušením členstva z dôvodov uvedených v Čl. VI., bod 1, písm. d, týchto stanov,
  3. pre iné vážne dôvody.

Čl. VII.

Práva a povinnosti členov SLS

 1. Individuálni a kolektívni členovia SLS majú právo:
  1. voliť a byť volení do P SLS, jeho výborov, komisií, pracovných skupín alebo sekcií,
  2. zúčastňovať sa na domácich a zahraničných odborných vedeckých podujatiach, prípadne študijných pobytoch a stážach,
  3. byť navrhovaní a pracovať v odborných komisiách, pracovných skupinách, vedeckých sekciách alebo výboroch štátnych orgánov, komôr, domácich a zahraničných partnerských organizácií alebo mimovládnych inštitúcií, ktorých záujmy a predmet činnosti nie sú v rozpore s poslaním SLS,
  4. predkladať P SLS a OS, SL alebo SF SLS, ich komisiám, pracovným skupinám a sekciám návrhy, stanoviská, týkajúce sa zabezpečenia záujmov a práv členov a riešenia problematiky, vyplývajúcej z poslania a činnosti SLS,
  5. byt' informovaní o činnosti SLS ,
  6. uchádzať sa o ceny P SLS, individuálni členovia aj o ceny OS, SL alebo SF SLS,
  7. byt' navrhnutí a získať pocty P SLS a pocty OS, SL alebo SF SLS,
  8. využívať služby poskytované členom SLS,
  9. podávať sťažnosť na činnosť orgánov, P SLS a OS, SL alebo SLS, ich komisií, pracovných skupín, sekcií a jednotlivých členov.
 2. Individuálni a kolektívni členovia SLS majú tieto povinnosti:
  1. dodržiavať' stanovy SLS, ich vykonávacie predpisy, štatúty, interné smernice a všeobecne platné právne predpisy,
  2. neohrozovať záujmy a činnosť SLS ,
  3. zaplatiť zápisné a základný ročný členský príspevok ,
  4. oznamovať všetky zmeny, týkajúce sa osobných údajov a členstva v SLS.
 3. Práva a povinnosti pridružených členov sa upravujú v individuálnych dohodách a v súlade so stanovami SLS. Pridružení členovia nemajú hlasovacie a volebné právo.

Čl. VIII.

Organizačná štruktúra SLS

Organizačnú štruktúru tvoria:

 1. podľa odborného zamerania - odborné spoločnosti (OS),
 2. podľa územného pôsobenia - spolky lekárov (SL) a spolky farmaceutov (SF),
 3. sekretariát SLS.
 1. OZ SLS majú výbory a môžu vytvárať sekcie, komisie a pracovné skupiny.
 2. Kompetencie a počty členov výborov, komisií a pracovných skupín OZ SLS stanovujú ich vlastné predpisy.
 3. Sekretariát SLS profesionálne zabezpečuje činnosť SLS a jej OZ SLS a spravuje ich majetok.

Na čele sekretariátu je riaditeľ, ktorý vykonáva funkciu vedúceho organizácie. Rozsah činnosti sekretariátu upravuje organizačný poriadok SLS. Pracovníci sekretariátu sú v pracovno-právnom vzťahu, ktorý je upravený v pracovnom poriadku SLS.

Čl. IX.

Sústava orgánov SLS

Orgánmi SLS sú:

 1. zjazd,
 2. predsedníctvo.
 3. revízna komisia

a tvoria ich delegovaní alebo volení zástupcovia OS, SL a SF.

 1. Zjazd SLS je najvyšším orgánom SLS a môže byt' riadny alebo mimoriadny. Riadny zjazd zvoláva P SLS raz za štyri roky. Mimoriadny zjazd môže byt' zvolaný rozhodnutím P SLS alebo do troch mesiacov od podania odôvodnenej žiadosti RK SLS prípadne z iniciatívy najmenej jednej tretiny členov, ktorí si zaplatili členský príspevok v príslušnom kalendárnom roku.
  So zvolaním zjazdu a hlavným programom musia byt' oboznámené všetky OZ SLS najmenej štyri týždne vopred a program, prípadne ďalšie materiály odoslané najmenej pätnásť dní pred jeho uskutočnením.
  Zjazd delegátov je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina zvolených delegátov do termínu začatia zjazdu, náhradný zjazd sa uskutoční o tridsať minút neskôr, ešte v ten istý deň a s tým istým programom. Náhradný zjazd je uznášaniaschopný, ak je prítomný akýkoľvek počet delegátov.
  Na prijatie rozhodnutia, týkajúceho sa zlúčenia, rozdelenia alebo zániku SLS a s tým spojených majetkových dôsledkov, prípadne vylúčenia niektorej OZ SLS, je potrebné, aby zaň hlasovala dvojtretinová väčšina prítomných delegátov.
  Rokovanie a voľby zjazdu sa riadia rokovacím poriadkom a volebným poriadkom SLS.

  Do kompetencie zjazdu SLS patrí:
  1. schvaľovať:
   • program zjazdu,
   • rozpočet a správu o hospodárení SLS
   • plán činnosti a výročnú správu SLS,
   • správu RK SLS,
   • princípy a priority činnosti SLS,
   • zmeny a doplnky stanov SLS, ich vykonávacích predpisov (volebný, rokovací, príspevkový a hospodársky poriadok), štatútov a vnútorných poriadkov,
   • vyhlásenia a stanoviská delegátov zjazdu.
  2. rozhodovať o:
   • zlúčení, rozdelení alebo zániku SLS a s tým spojených majetkových dôsledkov,
   • prijatí alebo vylúčení OZ alebo pridruženého člena SLS, iných zásadných otázkach predkladaných Predsedníctvom SLS, Revíznou komisiou SLS alebo OZ SLS.
  3. voliť a odvolávať:
   • členov P SLS,
   • členov RK SLS
   • náhradníkov P a RK SLS.
 2. P SLS je štatutárnym orgánom, ktorý zodpovedá za svoju činnosť zjazdu SLS a rozhoduje o všetkých závažných otázkach SLS v období medzi jeho zasadnutiami.
  P SLS má pätnásť členov a dvoch náhradníkov. Doplňovanie členov je možné len z náhradníkov, nie kooptáciou.
  Členmi P SLS s hlasom poradným sú čestní členovia P SLS, riaditeľ sekretariátu SLS a členovia výborov tých OZ, ktoré majú nad tisíc členov, ak ich delegáti neboli do P SLS na zjazde zvolení.
  P SLS volí spomedzi seba predsedu, vedeckého sekretára, podpredsedov a menuje členov užšieho P SLS (UP SLS).
  Členmi LTP SLS sú predseda, vedecký sekretár, podpredsedovia, riaditeľ sekretariátu SLS, prípadne ďalší členovia, ktorých P SLS splnomocnilo na operatívne rozhodovanie a plnenie úloh medzi jeho zasadnutiami.
  UP SLS zasadá spravidla raz za dva týždne. Zvoláva ho predseda, v jeho neprítomnosti vedecký sekretár alebo podpredsedovia.
  Zasadnutí LTP SLS sa môžu zúčastňovať všetci členovia P SLS, UP SLS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
  P SLS zasadá najmenej dva razy ročne. Zvoláva ho a rokovanie vedie predseda, v jeho neprítomnosti vedecký sekretár alebo jeden z podpredsedov.
  P SLS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
  Na riešenie odborných otázok alebo úloh si môže P SLS vytvárať sekcie, komisie a pracovné skupiny, prípadne vymenovať poradcov.
  Funkcie v P SLS sú čestné.
 3. RK SLS je kontrolným orgánom SLS zodpovedá za svoju činnosť zjazdu SLS.
  Má troch členov, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu a dvoch náhradníkov. Členom RK SLS nemôže byť člen P SLS.
  Členovia RK SLS majú právo zúčastňovať sa zasadnutí P SLS s hlasom poradným.
  RK SLS zasadá najmenej raz ročne. Zasadnutia zvoláva predseda a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
  RK SLS vykonáva dohľad nad:
  1. hospodárením SLS,
  2. dodržiavaním stanov SLS, ich vykonávacích predpisov a vnútorných poriadkov,
  3. plnením uznesení zjazdu SLS.
 4. Do kompetencie RK spadá aj riešenie sťažností členov SLS na činnosť niektorej OZ.

Čl. X.

Sústava orgánov OZ SLS - ich práva a povinnosti

Orgánmi OZ SLS sú:

 1. členská schôdza,
 2. výbor,
 3. revízor alebo revízna komisia (podl'a počtu členov členskej základne).
 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom OS, SL alebo SF SLS. Zvoláva ju výbor najmenej raz za dva roky alebo do troch mesiacov od podania odôvodnenej žiadosti RK, prípadne z iniciatívy najmenej jednej tretiny členov. S rozhodnutím o zvolaní členskej schôdze musí byt' oboznámená celá členská základňa najmenej štyri týždne vopred a program, prípadne ďalšie materiály odoslané najmenej pätnásť dní pred jej uskutočnením.
  Členská schôdza je uznášaniaschopná a rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
  Na prijatie závažných rozhodnutí týkajúcich sa zlúčenia, rozdelenia, zániku alebo vystúpenia OS, SL alebo SF zo SLS a s tým súvisiacich majetkových dôsledkov je však potrebné, aby sa členskej schôdze zúčastnili najmenej dve tretiny ich členov a rozhodnutia prijímali nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, alebo aby sa o tom písomne vyjadrili Predsedníctvu SLS najmenej dve tretiny členov.
  Rokovania a voľby členskej schôdze sa riadia rokovacím a volebným poriadkom.

  Do kompetencie členskej schôdze patrí:
  1. schvaľovať':
   • program členskej schôdze,
   • rozpočet a správu o hospodárení,
   • plán činnosti a výročnú správu,
   • správu revízora alebo RK ,
   • vznik nových sekcií,
   • stanovy, vykonávacie predpisy, štatúty a vnútorné poriadky ich zmeny a doplnky,
   • vyhlásenia a stanoviská členov,
  2. rozhodovať' o:
   • zlúčení, rozdelení, zániku alebo zmene právnej formy a s tým spojených majetkových dôsledkov,
   • dĺžke funkčného obdobia ,
   • počte členov výborov a ich náhradníkov ,
   • počte členov RK a ich náhradníkov ,
   • vytvorení sekcií, pracovných skupín a komisií, počte ich členov alebo o ich zániku,
   • iných zásadných otázkach predkladaných výborom, RK (revízorom) alebo členmi.
  3. voliť' a odvolávať':
   • ¦ členov a náhradníkov výboru, sekcií, pracovných skupín alebo komisií,
   • ¦ členov a náhradníkov RK (revízora).
 2. Výbory OZ SLS rozhodujú o všetkých závažných otázkach v období medzi zasadnutiami členskej schôdze. Výbor má najmenej päť členov a dvoch náhradníkov. Členmi výboru s hlasom poradným sú predsedovia sekcií, pracovných skupín a komisií.
  Doplňovanie členov výboru je možné len z náhradníkov, nie kooptáciou.
  Spomedzi seba si výbor zvolí predsedu, vedeckého sekretára, podpredsedu prípadne ďalších (napr.: hospodára, pokladníka a pod.).
  Výbor zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti vedecký sekretár alebo podpredsedovia.
  Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Práva a povinnosti výborov OZ SLS:

  1. zvolať členskú schôdzu, .
  2. predkladať členskej schôdzi na schválenie:
   • správy o činnosti a hospodárení,
   • plán činnosti,
   • návrh na vlastné stanovy, ich vykonávacie predpisy, štatúty a vnútorné predpisy, ich zmeny a doplnky
   • návrh na vyberanie vlastných (dodatkových ) členských príspevkov,
   • návrh na zmenu právnej formy alebo zániku OS, SL alebo SF a z toho vyplývajúceho majetkového vysporiadania,
   • návrh na prijatie alebo vylúčenie pridruženého alebo prispievajúceho člena,
   • návrh na vznik nových sekcií, pracovných skupín a komisií,
   • návrh na zmenu názvu
   • iné návrhy, ktorých význam a charakter spadajú do kompetencie rozhodovania členskej základne.
  3. zodpovedať za:
   • účelnosť a hospodárnosť pri nakladaní so získanými finančnými prostriedkami na ciele, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SLS,
   • transparentnosť a preukázateľnosť dokladov predkladaných na zúčtovanie, dodržiavanie stanov, interných smerníc, štatútov SLS a všeobecne platných právnych noriem,
  4. ochraňovať':
   • majetok a majetkové práva vlastnej OZ, údaje o členskej základni, využívať ich len spôsobom upraveným smernicou SLS a na ciele, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SLS

Predkladať Predsedníctvu SLS:

   • správy o príprave a výsledkoch volieb,
   • návrhy na členov pracovných skupín, sekcií a komisií P SLS,
   • stanoviská, pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti SLS
   • vlastné stanovy, štatúty a vykonávacie predpisy,
   • zápisnice zo zasadnutí výborov,
   • plány odborných podujatí,
   • návrhy na udelenie cien a pôct P SLS,
   • stanoviská, názory, posudky odborných materiálov a legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu činnosti SLS,
   • iné návrhy vyplývajúce z predmetu činnosti a rozsahu kompetencií SLS.

predkladať sekretariátu SLS na vedomie a archivovanie:

  • informačné listy, oznámenia,
  • prehľady o udelených cenách a poctách vlastnej OS, SL alebo SF,
  • vydávané odborné časopisy, zborníky, pozvánky a programy odborných podujatí, prípadne iné odborné materiály.
 1. schvaľovať' návrhy a rozhodovať' o:
  • udelení cien a pôct a výške prípadnej finančnej odmeny prislúchajúcej k nim,
  • poskytnutí finančného príspevku z vlastných a iných zdrojov na:
   • zahraničné pracovné cesty členov,
   • individuálne a kolektívne členstvá v medzinárodných mimovládnych organizáciách,
   • pobytové náklady pozvaných zahraničných hostí a prednášateľov,
   • odmeny členov organizačných výborov odborných podujatí, jubilantom, členom redakčných rád, prípadne iné odmeny za odborné, administratívne a iné práce, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SLS a vlastnej OS, SL alebo SF,
   • iné výdavky týkajúce sa vlastnej činnosti, prípadne spoluúčasti na
   • spoločných aktivitách s partnerskými organizáciami alebo medzinárodnými mimovládnymi organizáciami,
  • nákupe hmotného a nehmotného investičného a neinvestičného majetku.
  • vysporiadaní výsledkov hospodárenia a odborných podujatí, ako i pohľadávok a záväzkov,
 2. zostavovať' :
  • správu o činnosti a hospodárení
  • plán činnosti a odborných podujatí,
 3. uzatvárať dohody :
  • spolupráci s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí,
  • právach a povinnostiach, výške zápisného a členských príspevkov pridružených a prispievajúcich členov,
 4. vysielať' :
  • delegátov na zjazd SLS,
  • svojich členov na :
   • odborné podujatia doma a v zahraničí,
   • prácu v odborných komisiách, redakčných radách, pracovných skupinách alebo výboroch štátnych orgánov, komôr, mimovládnych organizácií.

Čl. XI.

Majetok a hospodárenie SLS a jej OZ

 1. Majetok SLS a jej OZ slúži na rozvoj a zabezpečenie činnosti vyplývajúcej z ich poslania.
 2. Majetok tvoria :
  • zápisné a členské príspevky,
  • poplatky za účasť, vystavovanie a prezentáciu na odborných podujatiach,
  • poplatky za inzercie a reklamy v odborných časopisoch, publikáciách a informačných materiáloch SLS,
  • výnosy z predaja časopisov a informačných materiálov nečlenom SLS,
  • sponzorské príspevky a dary,
  • výnosy z činnosti vyplývajúcich z poslania SLS,
  • veci a iné majetkové hodnoty (pohľadávky, vydavateľské a iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, vrátane údajov o členskej základni).
  • úroky z vkladov na bežných účtoch v peňažných ústavoch.
 3. Hospodárenie a ochranu majetku SLS a jej OZ upravujú ich vnútorné smernice, ktoré sa riadia platnými právnymi predpismi.
 4. Majetok SLS spravuje sekretariát SLS. Za hospodárenie s majetkom OZ zodpovedá sekretariát SLS spolu s príslušnými výbormi OZ v rozsahu kompetencie ktorá mu bola zverená.

Čl. XII.

Zastupovanie SLS, jej OZ a kolektívnych členov

 1. SLS zastupuje navonok predseda, vedecký sekretár, podpredsedovia a riaditeľ sekretariátu, prípadne iní predsedom poverení členovia P SLS.
 2. V hospodárskych a finančných záležitostiach sa vyžadujú podpisy dvoch členov štatutárnych orgánov SLS alebo ním splnomocnených ďalších osôb.
 3. OZ SLS zastupujú navonok a majú právo podpisovať predseda, vedecký sekretár, podpredsedovia alebo predsedom poverení členovia výboru, a to v rozsahu kompetencií vyplývajúcich zo stanov SLS.
 4. Podpisovanie za SLS a jej OZ upravuje poukazovacie a dispozičné právo SLS.
 5. Zastupovanie kolektívnych členov SLS navonok a podpisovanie sa riadi ich vlastným poukazovacím a dispozičným právom.

Čl. XIII.

Zánik SLS a jej OZ a kolektívnych členov

 1. SLS zaniká dobrovoľným rozpustením, rozdelením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom :
  1. a) rozhodne zjazd delegátov SLS,
  2. b) právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení SLS podľa § 12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
  V prípade zániku SLS vykonávajú majetkové vysporiadanie štatutárne orgány, zjazd delegátov SLS na návrh P SLS alebo likvidátor v prípade zániku uvedenom v Čl. XIII., bod 1, písm. b/týchto stanov.
 2. OZ SLS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou OZ SLS, prípadne iným združením a to postupom uvedeným v ČI. X., bod l, odst. 4 týchto stanov alebo na základe právoplatného rozhodnutia MV SR.
  O majetkovom vysporiadaní v prípade zániku OZ SLS rozhoduje zjazd delegátov na návrh P SLS alebo MV SR, ktoré vydalo rozhodnutie o rozpustení OZ SLS.
 3. O zániku, dobrovoľnom rozpustení, rozdelení alebo zlúčení kolektívneho člena SLS s iným združením rozhodujú jeho štatutárne orgány a to na základe rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny členskej základne. Svoje rozhodnutie oznámia P SLS. Majetkové vysporiadanie upravujú vlastné smernice.

Čl. XIV.

Prechodné ustanovenia a účinnosť stanov

Stanovy boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi a upravujú vzťahy v SLS.

Kolektívni členovia SLS sa ako právne subjekty riadia vlastnými stanovami. .

OZ SLS bez právnej subjektivity môžu mat' tiež vlastné stanovy.

Stanovy nadobudli platnosť schválením na zjazde delegátov SLS dňa l4. marca 1996 a účinnosť dňom ich registrácie na MV SR, kedy sa rušia doterajšie stanovy SLS schválené MV SR dňa 9. marca 1995 č. VVS/1- 909/90 -172 - 2.