O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zápisnica zo schôdze výboru SPFS, konanej dňa 7.3.2009 v Tatranskej Polianke

Prítomní členovia výboru: Chovan, Leščišinová, Solovič, Krištúfek, Rozborilová, Plutinský, Hamžík, Komada,
Ospravedlnení neprítomní členovia Tkáčová, Majer, Pohanka
Hostia: Gallová

1. KONGRES:
V prvom bode programu prim. MUDr. Leščišinová referovala o aktuálnej situácii v príprave Kongresu v Bardejove :

 1. členovia Výboru sa oboznámili s počtom prihlásených prednášok, rodzelením do jednotlivých sekcii, vedúci sekcie zo Slovenska spolu so svojou dvojičkou bude zodpovedať za zostavenie bloku a po obdržaní presného časového limitu bloku rozdelí prednášky na minuty – zodpovedá za presnú minutáž jemu zvereného bloku
 2. bol prediskutovaný systém udeľovania kreditov a potvrdení o účasti tak pre účastníkov zo Slovenska ako aj pre českých kolegov
 3. menovky môžu byť pre účastníkov kongresu bez titulov
 4. pre členov výborov tak SPFS ako a ČPFS je zabezpečené ubytovanie v hoteli Ozón, ubytovanie si hradí každý sám
 5. v rámci spoločenského programu budú každý večer realizované spoločenské akcie sponzorované firmami
 6. za slovenskú stranu je navrhnuté čestné členstvo SPFS pre prof. MUDr. Pafka, CSc.
 7. plaketa SLS je navrhnutá pre prof. MUDr. L. Badalíka, DrSc. pri jeho životnom jubileu
 8. spoločné zasadnutie českého a slovenského výboru pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti je naplánované počas obeda v druhý deň kongresu

2. V druhom bode sa Výbor SPFS zaoberal finančnou analýzou za rok 2007, hospodárili sme so stratou 26922,36 Sk.
Najstratovejšou bola akcia organizovaná v 1/07 - medzinárodné sympózium v Trnave. Prezident SLS kontaktoval hlavného organizátora podujatia a dohodol sa spoločný postup ako vyriešiť stratu podujatia.

Členovia Výboru sa uzniesli na nasledovnom :

 • každá akcia , ktorá bude zastrešená SPFS musí byť vopred nahlásená a anotovaná v kalendári podujatí SLS, program musí byť schválený prezidentom SPFS

3. V bode ROZNE:

 • návrh na štátne vyznamenanie Rád bieleho dvojkríža – prof. MUDr. Virsík, DrSc.
 • 24.3.2008 Svetový deň TBC – materiály sú k dispozícii na web stránke www.hagy.sk/nrt

Tlačová konferencia sa uskutoční v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy dňa 18.3.2008 o 10,00 hod. v seminárnej miestnosti

 • v súvislosti s redukciou počtu lôžok v odbore členovia Výboru vyjadrili znepokojenie nad aktuálnou situáciou, nakoľko aj najväčší poskytovateľ špecializovanej starostlivosti NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy sú obsadené, vzniká čakacia doba na hospitalizáciu – na poradu krajských odborníkov bola prizvaná námestníčka pre LPS MUDr. A. Gallová z NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, ktorá konštatovala:
 • že postavenie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy v zmysle zriaďovacej listiny, ako vysokošpecializovaného pracoviska sa nezmenilo,
 • že vedenie ústavu nemá vedomosti o tom, aby pacienti boli odmietaní na hospitalizáciu a príjem pacienta je možný 365 dní v roku 24 hodín denne,
 • v januári dojednaný zvýšený limit UH VšZP Národný ústav ani nenaplnil, denne je aj dnes v Národnom ústave (bez navýšenia počtu lôžok) voľných asi 80 lôžok,
 • Národný ústav momentálne pripravuje zriadenie pneumologickej JIS,
 • po doplnení personálom (po platnom ukončení pracovného pomeru v Kvetnici), otvorí ďalšie 30 lôžkové pneumologické oddelenie.

Prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc. – hlavná odborníčka MZSR oboznámila o konaní podujatí organizovaných ZP Dôvera o aktuálnych problémoch poisťovňa – poskytovateľ
Ďalej sa rozprúdila diskusia ohľadom nutnosti držať na lôžku bakteriolog. neoverené respir. tuberkulózy dva mesiace, podľa poslednej legislatívnej úpravy by mal byť pacient na lôžku 6 týždňov, avšak členovia Výboru nie sú jednotní v posudzovaní nutnosti dĺžky hospitalizácie. V diskusii sa bude pokračovať na budúcom zasadnutí Výboru.

Zapísal Doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc.
7.3.2008