O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zápisnica zo zasadnutia výboru SPFS dňa 15.6.2006 v Hradci Králové

Dňa 15.6.2006 zasadal novozvolený výbor SPFS v rámci XIII. kongresu ČPFS a SPFS v Hradci Králové. Hlavným bodom programu bolo zvoliť vedenie výboru SPFS. V prvom bode programu Chovan informoval o voľbách do výboru SPFS a predložil zápisnicu zo zasadnutia volebnej komisie SPFS zo dňa 23.5.2006.

 

Prítomní : Chovan, Rozborilová, Krištúfek, Solovič, Majer, Komada, Plutinský, Tkáčová, Leščišinová, Pohanka, Hamžík.

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS)

Termín zasadnutia: 23. mája 2006

Prítomní:

  • prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.
  • doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
  • Ing. Mária Neščáková

Volebná komisia zistila, že do 15.5.2006 prišlo 203 hlasovacích lístkov.

Platných hlasovacích lístkov bolo 198. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 5.

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru SPFS získali nasledovný počet hlasov:

Poardie. Meno - Počet hlasov

1. prof. MUDr. Ladislav Chovan, CSc. - 171
2. doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. -158
3. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. -142
4. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. -113
5. prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. -94
6. MUDr. Helena Leščišinová - 94
7. doc. MUDr. Julian Hamžík, CSc. - 92
8. doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc. - 88
9. prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc. - 87
10. MUDr. Jozef Komada - 86
11. doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc. - 79

Náhradníci:

1. MUDr. Július Duchoň - 75
2. MUDr. Imrich Jonner - 71

Do výboru SPFS boli zvolení členovia: viď menoslov vyššie.

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do Revíznej komisie získali nasledovný počet hlasov:

Poardie. Meno - Počet hlasov

1. MUDr. Anna Tatárová -134
2. MUDr. Branislav Drugda - 109
3. MUDr. Daniel Pavlovič - 106

Náhradník:

1. MUDr. Jaroslav Fábry, CSc. - 97

Podpisy zástupcov volebnej komisie:

prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Ing. Mária Neščáková

Za predsedu (prezidenta) výboru SPFS bol zvolený Ladislav Chovan ( 10 hlasov za, 1 hlas sa zdržal), za vedeckého sekretára Ivan Majer ( 10 hlasov za, 1 hlas sa zdržal), za 1. podpredsedu Ivan Solovič ( 10 hlasov za, 1 hlas sa zdržal), 2. podpredsedničkou výboru sa stala Helena Leščišinová ( 10 hlasov za, 1 hlas sa zdržal).

Chovan vo svojom príhovore predostrel svoju predstavu o zintenzívnení činnosti komisií SPFS, ktorá bola v niektorých prípadov len formálna. Vyzval členov výboru do budúcej schôdze podať návrhy na kreovanie komisií. Komisie by sa mali častejšie stretávať a aktívne spolupracovať na vytváraní odborných odporúčaní, guidelinenov a pod.

V priebehu schôdze prišli ako hostia prezident a vedecký sekretár ČPFS, Stanislav Kos a Miloš Pešek , ktorí navrhli výboru SPFS, aby od roku 2008, kedy sa uskutoční spoločný kongres v Bardejove, sa ďalšie kongresy organizovali pravidelne, každoročne. Výbor SPFS zobral tento návrh na vedomie a vyslovil s tým súhlas.

V ďalšej neformálnej diskusii sa hovorilo o odosielaní pacientov do tatranských ústavov, bolo konštatované, že praktickí lekári by nemali mať možnosť priamo posielať, len na odporúčanie pneumológa. Návrh od pneumológa by nemal kontrolovať revízny lekár poisťovne. Hovorilo sa aj o tom, že sa objavili neoficiálne tlačivá na hospitalizáciu do tatranských ústavov od poisťovní Sidéria a Dôvera.

Hl. odborníčka Rozborilová hovorila, že Pyrazinamidu (fy Krka) je dosť, liečbu musí podpísať revízny lekár poisťovne. Lôžkové oddelenia, kde sa podáva Pyrazinamid, by mali aspoň 1 týždeň pred prepustením pacienta, informovať spádového pnuemológa o potrebe užívať tento liek, aby bol v predstihu zabezpečený.

Ďalšie zasadnutie výboru SPFS by nalo byť pravdepodobne 22.9.2006 v Belianských Tatrách.

Zapísal 22.6.2006 Majer