O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zápisnica zo schôdze výboru SPFS konanej dňa 19.10.2005 v Martine

Prítomní členovia výboru SPFS: Rozborilová, Chovan, Hamžík, Urban, Rovenský, Plutinský, Majer, Solovič, Komada
Ospravedlnení členovia: Krištúfek, Pohanka

Výbor začal jednať s miernym oneskorením pre neskorší príchod Chovana a Majera, ktorí pre pracovné povinnosti v Bratislave dorazili na jednanie výboru asi s 1 hod. oneskorením

 1. V prvom bode informovala hlavná odborníčka MZd SR pre odbor pneumológia a ftizeológia o prebiehajúcich rokovaniach medzi Ministerstvom zdravotníctva a niektorými oslovenými odborníkmi ohľadom očkovania proti chrípke aj v súvislosti s možným zavlečením vtáčej chrípky na naše územie. Oslovení boli Rozborilová, Schréter (hl. odborník pre infektológiu) a Lopušná (poverená funkciou hlavnej hygieničky, po abdikácii Rolného). Rozborilová konštatovala, že je zapezpečených 450 000 balení vakcíny. Či to bude postačujúce , ukáže až čas.
 2. V ďalšom bode rokovania sa hovorilo o „Teste kontroly astmy“, ktorý vypracovala fy GSK. Je to 5 otázkový test zameraný na kontrolu astmy, s maximálnym možným bodovým ohodnotením 25 bodov. Tento test chce fy GSK uviesť do praxe na sympóziu v Liptovskom Jáne (hotel Avena) dňa 11.11.2005. Chovan mal pripomienku, kto je odborným garantom testu, nikto totiž z výboru nebol firmou oslovený. Solovič uviedol v poznámke, že ide o preklad testu, už uvedeného v zahraničí.
 3. Rozborilová informovala výbor, že dňa 16. 11. 2005 bude sa konať opäť svetový deň CHOCHP. Hlavným sponzorom má bať fy Boehringer-Ingelheim v spolupráci s Pfizerom. Chovan uviedol, že spolupodielať sa chcú aj ďalšie fy ako Chiesa a Astra-Zeneca. Hlavným zameraním má byť propagácia opatrení proti vzniku CHOCHP, majú sa vykonávať bezplatne spirometrie v niektorých nákupných centrách (Tesco, Hypernova), ale hlavne v ambulanciách TaRCH. Krajskí odborníci by mali zabezpečiť regionálnu propagáciu.
 4. V ďalšom bode programu Rozborilová informovala výbor o množstve písomných dotazov z terénnych pracovísk. Napr. z ambulancie TaRCH v Sabinove (MUDr. Gáborová) ohľadom nepreplácania očkovacej látky (BCG vakcína) poisťovňou Apollo. MUDr. S. Hrebenár z TaRCH ambulancie v Spišskej Novej Vsi adresoval na Úrad pre dohľad v Košiciach „Žiadosť o usmernenie vo veci povinnej kalmetizácie u detí a zdravotnej starostlivosti u chorých s respiračnou tuberkulózou“. Ide o spor dvoch amabulancií TaRCH v Sp.N.Vsi ( MUDr. Hrebenár vs. MUDr. V. Žifčák) pri kalmetizácii detí základných škôl nachádzajúcich sa v spádovej oblasti MUDr. Hrebenára MUDr. Žifčákom. Ako uvádza v liste MUDr. Hrebenár „dohoda medzi ním a MUDr. Žifčákom nie je možná“. Úrad pre dohľad vyzval Rozborilovú o stanovisko na položené otázky v liste.
 5. V tomto bode rokovania sa prejednával problém s liekom Tisamid. Rozborilová informovala výbor, že po opakovaných jednaniach s fy Orion doviezlo sa firmou 200 balení tohto lieku, čo by malo vystačiť len asi do konca t.r. Firma nie je ochotná tento liek registrovať na Slovensku pre zdlhavé administratívne a procedurálne záležitosti. Firma je ochotná liek doviesť len na základe mimoriadneho dovozu. Problémom je, že mimoriadny dovoz je na meno pacienta a liek v tomto prípade nemá kód. Výbor vyjadril znepokojenie nad týmto vývojom a poveril Rozborilovú, Chovana a Soloviča pre rokovania s MZd SR. Ministerstvo by sa malo koncepčne vyjadriť k tomuto problému.
 6. V ďalšom bode programu výbor jednal o probléme s BCG vakcináciou, konkrétne s privakcináciou a či sa bude robiť revakcinácia. Konštatovalo sa, že až 86% tuberkulózy u detí je u rómskeho etnika. Niektorí pediatri ( prim. Orosová DPaF Pod. Biskupice) chcú vykonávať primovakcináciu u 8 mesačných detí. Výbor SPFS jednoznačne podporil doterajší systém primovakcinácie i revakcinácie. Vzhľadom na diverzifikáciu názorov na primovakcináciu výbor rozhodol, že na najbližšiu schôdzu výboru SPFS pozve Orosovu i doc. Brezinu, aby sa stanoviská vyjasnili a aby sa obmedzili nekompetentné vyjadrenia, ktoré nie sú v súlade s názormi výboru SPFS.
 7. Rozborilová informovala výbor o členstve SPFS v IUaTLD, medzinárodnej únii boja proti tuberkulóze a pľúcnym ochoreniam. Doterajšie kolektívne členstvo je finančné veľmi náročné (požadovaná suma je 1 197 euro/rok). Preto výbor SPFS odporúča svojim členom v prípade záujmu si platiť individuálne členstvo.
 8. V tomto bode programu predložil Chovan členom výboru kalendárny plán akcií ČPFS na rok 2006. Hlavným vedecko-vzdelávacím podujatím bude Spoločný kongres ČPFS a SPFS v júni v Hradci Králové. Výbor konštatoval, že doteraz nahlásených podujatí je málo a to na 7. jún Kvetnica (oslavy 85 rokov založenia ústavu), Plutinský nahlásil Zoborský deň na 20. 10. 2006 na tému pneumológia v praxi – od etiológie k liečbe. Koordinátori sú Plutinský a Zajacova. Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra okrem toho poriada v dňoch 10.- 11. 2. 2006 IV. Západoslovenský deň o osteoporóze. (Koordinátori Bitter, a Ruttkayová). Z Tatranskej Kotliny nahlásili Majerovi záujerm o organizovanie podujatia „Dni v Belianských Tatrách, v dňoch 22.-23. 9. 2006 pri príležitosti 80 rokov ústavu. Výbor zdôraznil, že povinnosťou organizátorov prípadných ďalších akcií je nahlásiť vedeckému sekretárovi termín podujatia a kontaktné osoby do 31.10.2005.
 9. V ďalšom bode výbor prejednával podrobne „Koncepciu odboru Pneumológia a ftizeológia“. Koncepcia bola členom výboru predložená v písomnej forme a bola už predtým pripomienkovaná viacerými členmi SPFS. Tieto pripomienly boli už zapracované v poslednom návrhu. Výbor upresňoval len niektoré formulácie. Koncepciu predloží hl.odborníčka Rozborilová MZd SR.
 10. Výbor prejednával list predsedov výboru Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania a Slovenskej pneumlologickej a ftizeologickej spoločnosti. Návrh listu predložil členom výboru Tatár (predseda SSFaPD). Tento spoločný list by mal byť zaslaný všetkým členom SPFS a SSFaPD a týka sa spojenia oboch spoločností. Tatár navrhol premenovať novovzniknutú spoločnosť na Slovenskú respirologickú spoločnosť. Výbor nie je proti fúzii oboch spoločností , viacerí členovia výboru však vyjadrili výhrady k premenovaniu novozniknutej spoločnosti. Pre neoprítomnosť Tatára sa táto otázka neuzavrela, bude sa prerokovávať na najbližšom zasadnutí výboru.
 11. V poslednom bode informoval členov výboru Urban, zástupca šefredaktora Studia pneumnologia, že z redakčnej rady odstúpil doc. Hupka a vyzval výbor, aby navrhol nového člena redakčnej rady. Výbor menovanie presunul na najbližšiu schôdu.

Zapísal: Majer