O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Právnik radí

Právnik radí

Nespokojný a sťažujúci sa pacient je asi najväčší postrach každého lekára. Sťažnosť môže poslať svojmu lekárovi alebo ju adresuje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dokonca môže rovno podať trestné oznámenie. Ako neeskalovať napätie a vyriešiť konfliktnú situáciu k spokojnosti oboch strán, sa dozviete v podcaste.

Viac sa dočítate tu.

Poskytovateľ ZS má pri poskytovaní ZS dodržiavať systém kvality, ktorého súčasťou je aj klinický audit. Klinický audit predstavuje preverovanie a hodnotenia dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť každej ambulancie. Klinický audit vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR ako formu kontroly. Akým spôsobom sa klinický audit vykonáva? Čo sa prostredníctvom neho kontroluje?

Viac sa dočítate tu.

Lekári sú od roku 2019 povinní viesť zdravotnú dokumentáciu pacienta v jeho elektronickej zdravotnej knižke, až na výnimky, ktoré určuje zákon. Vzhľadom na to, že dochádza k elektronizácii zdravotníctva, postupne by zdravotná dokumentácia v papierovej podobe, ktorá sa ešte sporadicky využíva, mala byť minulosťou. V najnovšom podcaste vás prevedieme jednotlivými formami jej vedenia. Pozrieme sa aj na to, čo v prípade, ak pacient nesúhlasí s tým, aby bola jeho zdravotná dokumentácia vedená elektronicky. Ako má lekár postupovať, ak ho pacient požiada o zúženie rozsahu? Môže pacient disponovať so svojou zdravotnou dokumentáciou? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v podcaste advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Viac sa dočítate tu.

Novela zákona o poskytovateľoch (zákon č. 578/2004 Z.z.) priamo reaguje na akútny nedostatok zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve. S ohľadom na tento nedostatok, rezort zdravotníctva prijal kroky k tomu, aby sa noví zdravotnícki pracovníci mohli rýchlejšie zaradiť do pracovného kolobehu v ambulanciách a nemocniciach. V dnešnom článku sa spoločne pozrieme, aké konkrétne zmeny novo prijatá novela zákona o poskytovateľoch priniesla.

Viac sa dočítate tu.

Pre poskytovateľov vyplýva zo zákona o poskytovateľoch (z.č. 578/2004 Z.z.) povinnosť mať webovú stránku a na nej zverejňovať konkrétne informácie. Mnohí lekári už v súčasnosti webovú stránku pre svoju ambulanciu majú. Spĺňa však všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z právnych predpisov týkajúcich sa povinného zverejňovania informácií v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti?

Viac sa dočítate tu.

U poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti sú zdravotné poisťovne priamo zo zákona oprávnené vykonávať kontrolu. Výsledok vykonanej kontroly je zachytený v protokole o vykonanej kontroly. Výsledok však nemusí vôbec byť pre poskytovateľa zdravotnej/lekárenskej starostlivosti priaznivý. Aké možnosti existujú pre obranu voči zachytenému výsledku kontroly zo strany zdravotnej poisťovne? Poďme sa spolu na to pozrieť.

Viac sa dočítate tu.

Tak ako v živote človeka, aj v podnikaní môže nastať situácia, ktorá bude viesť k plánu podnikanie ukončiť. To platí aj v prípade prevádzkovania ambulancie či lekárne. Ambulancia/lekáreň sa môže rozhodnúť ukončiť svoju činnosť a za tým účelom predať svoju zabehnutú ambulanciu/lekáreň. Prípadne naopak je možné začať poskytovať zdravotnú/lekárenskú starostlivosť v rámci vlastnej ambulancie/lekárne formou odkúpenia už existujúcej. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako je možné realizovať predaj/kúpu ambulancie/lekárne.  

Viac sa dočítate tu.

Základnou povinnosťou pre poskytovateľov v súvislosti s príjmom platieb od pacientov je aj povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade. Dokonca, ambulancie majú mať za tým účelom elektronickú registračnú pokladnicu. Prečo je to tak? Poďme sa na to spolu pozrieť.

Viac sa dočítate tu.

Výživové doplnky ako také sú pre mnohých neodlučiteľnou súčasťou zdravého životného štýlu a v poslednej dobe svoje miesto nachádzajú aj v ambulanciách lekárov. Predaj výživových doplnkov v ambulancii je fenomén, ktorý sa rozmohol v posledných rokoch. Možno ste aj vy uvažovali nad tým, že predmet svojej činnosti rozšírite o predaj výživových doplnkov. V článku si povieme, čo všetko by ste pred tým ako začnete predávať výživové doplnky vo svojej ambulancii mali zvážiť.

Viac sa dočítate tu.

Register partnerov verejného sektora je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Vznik povinnosti registrácie v tomto registri môže vyplynúť aj pre ambulancie/lekárne. Je to tak z dôvodu existencie právnych vzťahov medzi ambulanciou/lekárňou na jednej strane a zdravotnými poisťovňami na druhej strane z titulu úhrady zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia. Povinnosť registrovať sa v registri partnerov však pre ambulancie/lekárne vzniká až v prípade, ak príjmu finančné plnenia v určitej výške, a to či už od zdravotnej poisťovne, resp. od štátu alebo iného subjektu verejného sektora. Táto téma je pre ambulancie a lekárne dôležitá aj z toho dôvodu, že ak sa stanú partnerom verejného sektora, ale nesplnia si povinnosť registrácie, budú im finančné plnenia od zdravotnej poisťovne pozastavené.

Viac sa dočítate tu.

Lekár, ktorý sa rozhodne mať vlastnú ambulanciu, môže zdravotnú starostlivosť poskytovať ako fyzická osoba - podnikateľ alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Prípadne sa môže lekár rozhodnúť odkúpiť už zabehnutú ambulanciu. Na čo si však pri kúpe ambulancie musí dávať pozor? V najbližších riadkoch Vám poskytneme všetky podstatné informácie pre založenie a kúpu ambulancie.

Viac sa dočítate tu.

Strana 1 z 2