O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zasadnutie výboru SPFS konaného dňa 23.6.2011 v Plzni počas XVII. kongresu ČPFS a SPFS


Zápisnica  z mimoriadneho zasadnutia výboru SPFS konaného dňa 23.6.2011 v Plzni počas XVII. kongresu ČPFS a SPFS

Prítomní: Majer, Solovič, Leščišinová,  Rozborilová, Hamžík,Kavková, Komada, Hájková, Tkáčová, Plutinský
Neprítomný: Krištúfek

 

 

 Rokovanie výboru otvoril  predseda výboru SPFS - Majer a oboznámil členov výboru s navrhovaným programom.

  1. Zaujatie stanoviska k redukcii počtu lôžok v odbore pneumológia a ftizeológia

Výbor SPFS nesúhlasí s návrhom zmien  - redukciou počtu lôžok odboru  pneumológia a ftizeológia - - nezazmluvnením so strany VšZP. Touto redukciou lôžok v odbore pneumológia a ftizeológia dôjde k nedostupnosti starostlivosti vo všetkých regiónoch – napr. Prešovský kraj nebude mať okrem lôžok v NUTPCH a HCH Vyšné Hágy  ani jedno zdravotnícke zariadenie s lôžkovou kapacitou pre pacientov odboru pneumológia a ftizeológia, tak pre pacientov to bude takmer 200km na špecializované lôžko. V princípoch redukcie je uvedené, že peniaze sa presunú tam, kde bude pacient kvalitne liečený, a teda výbor SPFS sa  pýta, či budú mať navýšený prídel finančných prostriedkov zostávajúce oddelenia odboru? Predseda výboru je poverený  zostaviť Stanovisko k redukcii  počtu lôžok odboru spolu s hlavnou odborníčkou MZSR, ktorá takisto nebola informovaná o plánovaných zmenách – redukcii lôžkového fondu odboru.

 

  1. Vyslovenie dôvery hlavnej odborníčke  MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia

Na základe listu sekretariátu SLS  sa výbor vyjadril k návrhu na menovanie nového hlavného odborníka odboru pneumológia a ftizeológia, po rozprave členovia výboru dospeli k záveru, že nie je žiaduca výmena na poste hlavného odborníka MZ SR – prof. MUDr. Rozborilovej, CSc. a hlasoval za vyslovenie dôvery , hlasovanie 9 za, 1 sa zdržala hlasovania. Predseda výboru zašle toto stanovisko na sekretariát SLS

 

Najbližšia schôdza výboru je naplánovaná na 8.9.2011 vo Vyšných Hágoch

 

V Plzni 23.6.2011

Zapísal: Solovič