O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zasadnutie výboru SPFS, 8.9.2011vo Vyšných Hágoch.


Zápisnica zo zasadnutia výboru SPFS konaného dňa 8.9.2011vo Vyšných Hágoch.

Prítomní: Majer, Solovič, Leščišinová, Krištúfek, Rozborilová, Hamžík, Kavková, Tkáčová, Plutinský,
Ospravedlnení: Hájková, Komada

 

Rokovanie výboru otvoril  predseda výboru SPFS – Doc. Majer a oboznámil členov výboru s navrhovaným programom

  1. Doc. Majer prekontroloval splnenie uznesení z posledného zasadnutia výboru SPFS.
  2. Doc. Majer informoval o nutnosti realizácie platby  do FERS – Forum European Respiratory Societies, kde je SPFS riadnym členom.
  3. Doc. Majer a prof. Rozborilová referovali o Projekte glukokortikoidmi indukovanej osteoporozy pre pneumologov,  vzhľadom na aktivity v danej multiodborovej problematike sa vydá Metodické usmernenie pre pneumologov o tejto problematike
  4. Problémy v odbore v pohľade súčasnej situácie – Hamžík zaujal stanovisko k zhoršeniu dostupnosti bronchoskopického vyšetrenia u pacientov v regióne severného Slovenska, pri zrušení lôžkových oddelení nie je zabezpečená možnosť ambul. vyšetrenia, Solovič referoval o pripravenosti NUTPCHa HCH Vyšné Hágy otvoriť ďalších 30 lôžok. oddelenie odboru PaF – ústav momentálne disponuje voľnými kapacitami, za predpokladu, že zo strany ZP bude navýšený limit UH v odbore PaF, členovia výboru s tým súhlasia a podporujú túto možnosť. Plutinský referoval o probléme dostupnosti ambulantnej starostlivosti v okrese Levice, s ambulanciou v Želiezovciach neuzatvorili  zmluvy ZP a tak došlo k nefunkčnosti ambulancie. Výbor poveril vedeckého sekretára doc. Soloviča za spolupráce s hlavnou odborníčkou a s krajskými odborníkmi  zmapovať aktuálnu sieť v odbore – nemáme aktuálne k dispozícii údaje o novovzniknutých ambulanciách po redukcii lôžkového fondu. Takisto je treba zmapovať aktuálny stav lôžkového fondu odboru, keďže o redukcii nebola informovaná ani hlavná odborníčka MZSR – napriek zamietavému písomného a aj osobnému stanovisku výboru došlo k  zásahom v odbore, na naše písomné stanovisko  doteraz sme nedostali zo strany VšZP odpoveď. Výbor konštatoval, že odborné stanovisko v súčasnosti nie je brané vôbec do úvahy.
  5. Prof. Krištúfek informoval o príprave Školy pneumológie a ftizeológie v Tatranskej Kotline, kde budú prizvaní aj zástupcovia ZP na odbornú diskusiu. Všetci členovia výboru boli oslovení s prípravou odborných stanovísk.
  6. V bode Rôzne:

-         Výbor odsúhlasil aktivitu MUDr. Drugdu s cieľom inovácie webstránky spfs – odborná časť diskusné fórum
-         Výbor poveruje doc. Hájkovú v spolupráci s prof. Rozborilovou vypracovaním Metodického usmernenia pri indikácie a kontraindikácie transplantácie pľúc 
-         Výbor poveruje MUDr. Mucsku v spolupráci s prof. Rozborilovou vypracovaním Metodického usmernenia pre spánkové poruchy dýchania 

  1. Plán akcií na rok 2012   

-         Akadémia astmy 20.-21.1., 24.-25.2
-         Tatranské bronchologické dni Štrbské Pleso 2.-3.2.
-         Akútne stavy v pneumológii 10.-11.2.
-         Guhrove dni 16.-17.3  
-         Zoborský deň 13.4
-         Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov 31.5.-1-6.
-         Škola pneumológie a ftizeológie 27.-28.9.
-         Bratislavské vianočné dni 6.-7.12

 

                                                                   

Najbližšia schôdza výboru je naplánovaná počas Haľákových dní v Martine 10.11.2011

 

Vo Vyšných Hágoch  9.9.2011 

Zapísal: doc. Solovič