O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Schôdza výboru SPFS, 6.5.2011 v Bardejovských Kúpeľoch


Zápisnica zo schôdze výboru SPFS, konanej dňa 6.5.2011v Bardejovských Kúpeľoch


Prítomní členovia výboru:
Majer,  Leščišinová, Solovič, Rozborilová, Hamžík,  Komada,  Hájková, Kavková
Ospravedlnení: Krištúfek, Tkáčová, Plutinský

 

Rokovanie výboru otvoril  prim. MUDr. Majer, CSc., oboznámil členov Výboru s navrhovaným programom.  

 1. Kontrola uznesení zo zápisnice z predchádzajúcej schôdze
 2. Výbor sa zaoberal prípravou kongresu ČPFS a SPFS v Plzni v termíne

23.-25.6.2011, po odsúhlasení Výbormi bude uverejnený na web stránke spfs

 1. Informácia o stretnutí ASL sekcie pneumológov a ftizeológov na Táloch 15.-16.4.2011 – členovia výboru sa oboznámili so zápisnicou z tohto  stretnutia, uvedená zápisnica je  prílohou k tejto  zápisnici. Členovia výboru  prerokovali jednotlivé body Spoločného uznesenia výboru SPFS SLS a ASL sekcie pneumológov a ftizeológov. Výbor SPFS v podstate súhlasí so spoločným uznesením, mal však niektoré doplňujúce pripomienky resp.pozmeňujúce návrhy. Majer zapracuje pripomienky a návrhy a odošle  ich MUDr. M. Žáčikovi, predsedovi sekcie PaF ASL SR a MUDr. M. Szárazovej. Po ich zapracovaní výbor súhlasil s odoslaním Spoločného uznesenia. Výbor SPFS nesúhlasí s ďalšou redukciou lôžok v odbore PaF, v našom odbore prebehla  taká výrazná redukcia počtu lôžok v posledných 5 rokoch ako v žiadnom inom klinickom odbore.
 2. Riešenie primovakcinácie.

Prof. MUDr. Rozborilová, CSc. referovala o riešení jednotlivých krokov pri ukončovaní primovakcinácie na Slovensku. Dňa 16.5.2011 sa v Kancelárii WHO  v SR uskutoční pracovné stretnutie riešiteľov analýzy nákladovej efektívnosti BCG primovakcinácie v SR, za výbor SPFS ako zadávateľa analýzy sa zúčastní vedecký sekretár Doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc.  

 1. Národný stánok SPFS na kongrese ERS v Amsterdame - zabezpečí  NUTPCHaHCH Vyšné Hágy,
 2. Výbor prerokoval sťažnosť odborných lekárov NUTPCHaHCH Vyšné Hágy o postupe pri výbere účastníkova akcie Akadémia astmy, kde bola SPFS spoluorganizátorom - odborným garantom.
 3. Doc. MUDr. Solovič, CSc.  informoval o nutnosti nahlásiť vedeckému sekretárovi SPFS prijaté  prezentácie na Kongres ERS v Amsterdame do 1.6.2011, nakoľko následne výbor korešpodenčne určí  dvoch víťazov grantu fi Novartis - mladých pneumológov do 35 rokov, ktorým bude hradená účasť na tomto kongrese.
 4. Doc. MUDr. Solovič, CSc.  referoval o prebiehajúcich prípravách na Tatranské pneumologické a pneumochirurgické dni vo Vyšných Hágoch, ktoré budú venované 70. výročiu založenia ústavu a budú sa konať v dňoch 8.-9.9.2011. Súčasťou tejto akcie bude aj Deň mladých pneumológov, ktorý bude dňa 8.9.2011v dopoludňajších hodinách. Prihlášku na Deň mladých pneumológov žiada výbor odoslať do 1.8.2011 na adresu vedeckého sekretára. Pozvánka s prihláškou bude uverejnená  na stránke SPFS.  
 5. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. referovala o prípravách Haľákových dní v dňoch 10.-11.11.2011 v Martine. Ich súčasťou bude Akadémia CHOCHP, bloky venované hrudníkovej chirurgii a karcinómu pľúc.
 6. Doc. MUDr. Hájková ,CSc. prediskutovala s členmi výboru problematiku riešenia podnetov z UDZS.
 7. MUDr. Komada a MUDr Kavková  v rámci zasadnutia výboru  prediskutovali problematiku ambulantnej starostlivosti.
 8. MUDr. Leščišinová  opätovne referoval o pretrvávaní problémov s vydavateľom časopisu Respiro p. Ferkom, po prerokovaní daného problému výbor prijal uznesenie o zmene vydavateľa tohto odborného časopisu. Predseda spoločnosti prejedná na právnom oddelení SLS vypovedanie zmluvného vzťahu s vydavateľom.

Zapísal: Doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc.