O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zasadnutie výboru SPFS konaného dňa 4.3.2011 v Tatranskej Polianke


Zápisnica zo zasadnutia výboru SPFS konaného dňa 4.3.2011 v Tatranskej Polianke

Prítomní: Majer, Solovič, Leščišinová, Rozborilová, Hájková, Plutinský,
Ospravedlnení: Hamžík, Komada, Tkáčová, Krištúfek,  Kavková
Hostia: Brezina hlavný odborník MZ SR pre detskú pneumológiu a fitzeológiu, Paulovič

 1. Rokovanie výboru otvoril  predseda výboru SPFS - Majer a oboznámil členov výboru s navrhovaným programom. Skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia výboru v Žiline. V rámci toho  Leščišinová referovala o pretrvávaní problémov s vydavateľom časopisu Respiro, asi bude nutné vypovedať zmluvný vzťah, s čím výbor súhlasí.
 2. Majer referoval  o stave príprav XVII. Kongresu  ČPFS a SPFS v Plzni. Obrátil sa na členov výboru s prosbou o zvýšenie aktívnosti pri vyzývaní k aktívnej účasti na kongrese, nutné aktivizovať kolegov k prednáškovej činnosti. Termíny na prihlásenie sú do 31.3.2011

Nominanti na vedenie sekcii z radov členov výboru  sa kontaktovali  s českým     kolegom vybraným a zodpovedným za konkrétnu sekciu. Predseda SPFS má ich zoznam k dispozícii.

      Výbor vyzýva členov SPFS k čo najširšej aktívnej účasti na kongrese.

 1. Solovič referoval o aktuálnom stave v tuberkulóze za rok 2010. V roku 2010 sme mali do Národného registra TBC hlásených 443 prípadov tuberkulózy, čo je 8,19/100000 obyvateľov V 373 prípadoch išlo o pľúcne formy tuberkulózy, v 70 prípadoch o mimopľúcne formy tuberkulózy. V 67 prípadoch išlo o recidívu tuberkulózy. Podľa národnostného zloženia bolo  Slovákov 341,   Maďarov   17,  Rómov  73. Z iných národností bolo 12 pacientov, z toho v 3 prípadoch išlo o utečencov.

V roku 2010 bolo hlásených 242 bakteriologicky overených prípadov, čo je 54,63% z celkového počtu registrovaných ochorení. Pri porovnaní vekových skupín, v ktorých sa najčastejšie vyskytuje toto závažné infekčné ochorenie, máme možnosť pozorovať na Slovensku rozdiely medzi výskytom tbc u mužov 293prípadov tbc a 150 prípadov u žien, u žien je výskyt najmä vo vyšších vekových skupinách, u mužov vo vekovej kategórií 45-54 ročných. V detskej populácii (0-14 roční) sa tuberkulóza vyskytla v 11 prípadoch. V roku 2010 zomrelo na tuberkulózu 5 pacientov.

 1. Výbor sa zaoberal problematikou riešenia BCG primovakcinácie 18 mesačných detí, ktoré neboli vakcinované v pôrodnici pre kontraindikácie k vykonaniu primovakcinácie 4. deň po narodení. Za prítomnosti hlavného odborníka MZ SR pre detskú pneumológiu a ftizeológiu doc. MUDr. Brezinu CSc. v súčinnosti s hlavnou odborníčkou pre pneumológiu a fitzeológiu prof. MUDr. Rozborilovou, CSc. výbor prerokoval danú problematiku a navrhuje nasledovný postup: deti, ktoré neboli vakcinované v 4. deň po narodení budú primovakcinované u detského pneumológa a ftizeológa v rámci kraja, zoznam týchto ambulancii vydá doc. Brezina. V súčasnosti je počet komplikácii po BCG primovakcinácii väčší ako počet  novozistených tuberkulóznych ochorení u detí vo veku do 14 rokov. Preto výbor odporúča osloviť prim. MUDr. Nevickú, CSc. a MUDr. Frecerovú o vypracovanie cost benefit analýzy k primovakcinácii, tak ako to bolo realizované k revakcinácii. Na základe týchto výsledkov je predpoklad, že  v krátkom časovom horizonte by bola ukončená aj primovakcinácia novorodencov a ostala by iba selektívna primovakcinácia.
 2. Výbor sa zaoberal situáciou, ktorá vznikla po zrušení BCG revakcinácie a platnosti Vyhlášky 585/2008Z.z. Prof. Rozborilová bude kontaktovať vakcinačnú komisiu MZSR o nutnosti odstránenia odseku, v ktorom sa hovorí o BCG revakcinácii pracovníkov oddelení TaRCH pred nástupom do zamestnania v prípade MxII. negativity. WHO túto vakcináciu neodporúča.
 1. Vzhľadom na to, že  na Slovensku je registrovaný aj druhý typ IGRA testu – T.Spot.TB test, je nutná úprava Odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii diagnostiky LTBI, hlavná odborníčka MZ SR vydá na prechodnú dobu Metodické odporúčanie, v ktorom bude tento problém riešený.
 1. Solovič informoval o aktivitách antivakcinačnej lobby a nutnosti vypracovávania  eleborátov pre potreby obhajoby BCG primovakcinácie v súčasnosti.
 2. Výbor sa zaoberal „Pripomienkou k nesprávnemu určeniu ŠDL v  skupine kombi-novaných antiastmatík (ATC“ R03AK06 a R03AK07), ktoré podal MUDr. Pavol Trnovec, GSK Slovakia ako aj informáciou IMS Medical Indexu a článku uverejnenom v Toraxe 06/2010. Výbor uvedené informácie zobral na vedomie a odporúča sa obrátiť s týmto podnetom na Kategorizačnú radu MZd SR.
 3. Hájková upozornila na nutnosť jednotného kódovania výkonu – vyšetrenie  pre podozrenie na LTBI pred biolog. liečbou a počas liečby  Z20.1
 4. Rozborilová zabezpečí dotlač Metodických odporúčaní hlavného odborníka MZ SR pre odbor PaF o realizácii a hodnotení celonočného polysomnografického a videopolysomnografického vyšetrenia, o vykonaní vyšetrenia úsilného výdychu a o vykonaní nešpecifického bronchoprovokačného testu.
 5. Majer informoval o nutnosti aktivizácie sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách TaRCH, nakoľko táto sekcia nevykazuje aktívnu činnosť v rámci Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek org zložky SLS. Vedecký sekretár zabezpečí  zlepšenie spolupráce sekcie so SPFS.
 6. Ďalšie zasadnutie výboru SPFS je plánované počas XVII.Bardejovských dní pneumológov a ftizeológov.

 

 

Zapísal Solovič

4.3.2011