O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zápisnica zo zasadnutia výboru SPFS dňa 22. 9. 2006 v Tatranskej Kotline

Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia výboru SPFS dňa 22. 9. 2006 v Tatranskej Kotline

 

Prítomný členovia výboru: Rozborilová, Tkáčová, Leščišinová, Chovan, Krištufek, Komada, Plutinský, Solovič, Majer

Neprítomní: Hamžík, Pohanka

Úvodom schôdze privítal Chovan všetkých prítomných členov výboru a poďakoval sa im za účasť.

 • V prvom bode programu sa diskutovalo o prípravách na XIV. Kongres SPFS a ČPFS v Bardejovských Kupeľoch, ktoré by sa mali konať v r. 2008. Leščišinová informovala výbor, že má prísľub, že celé Bardejovské kupele budú výčlenené pre potreby Kongresu. Prednášky by mali prebiehať paralelne – možnosť až na 4 miestach. Kinosála (cca 300 miest) Astoria (100 – 120 miest), Dvorana (100 miest), Minerál. Rokuje s vedením Kupeľov a aj s Mestským úradom, pripravuje sa aj spoločenský program. Plánuje sa kyvadlová doprava z mesta do Kupeľov. Predpokladá sa 600 – 700 účastníkov. Výbor poveril Chovana informovať výbor ČPFS o možnostiach cestovania do Bardejova, (lietadlo, autobusové priame spojenie, vlak) nakoľko z českej strany sa ozvali aj hlasy spochybňujúce lokalitu kongresu. Kongres by zabezpečovala agentúra – Ing. S. Nevláčil, tzv. na „kľuč“.Výbor určil termín kongresu na na 12. – 15. 6. 2008 (Štv. – Ne). Programový výbor kongresu sa určí na najbližšej schôdzi SPFS, v spolupráci aj s ČPFS.
 • V druhom bode programu sa diskutovalo o plánovaných odborných akciách na rok 2007. Chovan referoval, po predchádzajúcej debate s čelnými predstaviteľmi okolitých krajín na Kongrese ERS v Mníchove, o plánovanom usporiadaní Stredoeurópskej konferencie respiračnej medicíny. Prvé sympózium by malo byť na jeseň 2007, predbežne 17. – 20. 10. 2007 a ako miesto konania by mala byť Bratislava. Výbor podporil snahu Chovana ujať sa organizácie tohto podujatia. Finančné krytie kongresu by malo byť z podpory ERS a firiem. Programový výbor by bol medzinárodný a dohodol by sa korešpodenčne. Z toho dôvodu by sa presunuli Haľákove dni na mesiac jún, 14. – 15. júna v Martine. Bardejovské dni by sa mali konať 10. – 12. 5. 2007. Zoborské dni v marci 2007 ( 16. – 17.3.2007) a októbrový termín by sa zrušil, kvôli kongresu v Bratislave. Plutinský na najbližšej schôdzi upresní. V decembri 2007 by sa mali konať ešte Bratislavské dni dýchania. Výbor zdôraznil, že všetky plánované akcie pod „hlavičkou SPFS“ treba nahlásiť do konca októbra 2006 vedeckému sekretárovi. Tkáčová informovala výbor, že by rada zorganizovala vedeckovzdelávaciu schôdzu SPFS v Košiciach ( Košické dni ?), najskôr však v r. 2008.
 • V ďalšom bode programu sa hovorilo o aktualitách v odbore. Hlavná odborníčka Rozborilová hovorila o liekovej politike. Pyrazinamid sa objednáva, ako skupinové povolenie lieku, každý pol rok. Objednaných bolo 7 tisíc balení, liek je dostupný, minulo sa ho menej než sa očakávalo preto na II. polrok sa objednalo len 1 tisíc balení. Zásoby tuberkulínu a BCG vakcíny sú dostatočné. Pozastavila sa na tým, že pneumológ nemôže presdpisovať Dicynone, preto sa to dá na prehodnotenie do kategorizačnej komisie. Hovorilo sa aj o teste QunatiFERON – TB, jeho registrácia už prebehla. Cena jedného vyšetrenia sa pohybuje okolo 1 100 Sk. Nie je však ešte preto stanovaný samostatný kod, v Čechách to bodujú ako cytokínové vyšetrenie. Hovorilo sa aj o návrhu zákona o minimálnom vybavení (personálnom i materiálnotechnickom) pneumologických ambulancií i nemocničných zariadení. Rozborilová hovorila, že plánuje sa na 13. 10. 2006 odborná schôdza – funkčná diagnostika v ambulantnej praxi. Metodické odporúčanie na vykonanie bronchomotrických testov dala vypracovať odborníkom (Tatár, Urban, Matula). Uviedla , že na Slovensku je 127 ambulancií pneumológie a ftizeológie, z toho 34% je štátnych.
 • V Aktualitách z tuberkulózy krátko odznelo, že v r.- 2006 bolo doteraz hlasených 363 prípadov ochorení s aktívnou tbc a z toho 117 bakteriologicky overených.
 • V ďalšom bode sa hovorilo o indikáciách na ústavnú a kúpeľnú liečbu. Leščišinová uviedla, že v zákone č. 577/2004 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť sa uvádza že liečbu astmy indikuje internista. Konštatovalo sa, že do liečebných ústavov indikujú liečbu aj nepneumológovia, preto by sa to malo novelou zákona zjednotiť. Preto by sa mala iniciovať novela zákona, cestou parlamentného výboru pre zdravotníctvo, resp. rokovaním s Dr. Zbončákom, ml. na MZd SR. Chovan si zobnral na starosť, že bude jednať s Dr. Zbončákom o nových indikačných kritériách a vydať to ako novelu zákona. Rozborilová upozornila, že pre kupeľnú starostlivosť treba jednať so sociálnou poisťovňou resp. s MPSVaR.
 • Chovan referoval o projekte HERMES, ktorý zosúlaďuje špecializáciu vedomostí a zručností v respiračnej medicíne v krajinách EU. Zatiaľ sa presne nevie, aké praktické dôsledky to bude mať, či EU bude vyžadovať jeho splnenie pre praktickú činnosť v krajinách EU. Projekt HERMES Chovan zverejní na webovej stránke SPFS.
 • Do funkcie pokladníka SPFS výbor jedenohlasne zvolil Doc.MUDr.I.Soloviča, CSc.
 • Výbor ustanovil ako svoje poradné orgány komisie SPFS. Rozhodol sa zbytočne nerozširovať počet komisií. Ustanovil nasledujúce komisie
  • Bronchologická komisia – Majer
  • Ftizeologická komisia – Solovič
  • Pneumoonkologická komisia – Beržinec
  • Komisia pre funkčnú diagnostiku – Krištúfek
  • Komisia pre problémz ambulantnej praxe - Leščišinová
  Vedúci komisií si podľa vlastného zváženia prizvú na spoluprácu ostatných kolegov.
 • V bode rôzne sa jednalo hlavne o jubilantoch z členov SPFS. Majer vymenoval jubilantov, ktorí sa dožívajú v tomto roku okrúhleho výročia. Výbor jednohlasne schválil udelenie striebornej medaily SLS pre doc. MUDr. Š. Urbana, CSc., (60 rokov ), čestnú plaketu T. R. Niederlanda prof. MUDr. Z. Tomorimu , DrSc., (80), a pozdravný list MUDr. J. Melegovi (90) a MUDr. S. Mečířovi, (80). Odovzdanie ocenenia pre doc. Urbana bude v októbri na Zoborskom dni, ostatným v decembri na Vianočných dňoch. Solovič kritizoval, že napriek tomu, že vedeckovzdelávacia schôdza Dni v Belianských Tatrách sa koná pod hlavičkou SPFS, mnohí členovia nedostali pozvánky Najbližšia schôdza SPFS by sa mala uskutočniť dňa 13.10.2006

Zapísal: Majer 24.9.2006