O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zápisnica zo schôdze výboru SPFS konanej dňa 30.11.2005 v Martine

Prítomní členovia výboru SPFS: Rozborilová, Chovan, Krištufek, Hamžík, Urban, Majer, Solovič, Komada, Tatár

Ospravedlnení členovia: Plutinský, Pohanka, Rovenský

Hostia: Bálintová

Chovan úvodom privítal členov výboru vrátane nového kooptovaného člena výboru Tatára a ospravedlnil neprítomných členov.

 1. V prvom bode výbor prerokovával problematiku okolo BCG vakcinácie. Bálintová informovala výbor o dotazníkovej akcii, ktorá prebehla medzi ambulantnými lekármi s cieľom zhodnotenia súčasného stavu BCG vakcinácie. V novembri 2005 rozoslala cca 159 dotazníkov a do rokovania výboru sa vrátilo 93 aj s odpoveďami. Zvlášť hodnotila odpovede u štátnych i neštátnych a kalmetizujúich i nekalmetizujúcich ambulancií. Z lekárov vykonávajúcich kalmetizáciu má napriek existujúcim problémom 92% záujem o pokračovanie v tejto činnosti, z toho 49% by uvítalo výhodnejšie podmienky. Z odpovedí na otázku týkajúcu sa ekonomickej výhodnosti kalmetizácie pre konkrétnu ambulanciu je zrejmé, že viacerí lekári nemajú o tomto bode celkom jasnú predstavu, a tiež že ekonomický efekt pravdepodobne závisí od viacerých faktorov, počnúc organizačným zabezpečením tejto činnosti a končiac výškou limitu výkonov. Definitívne zhodnotenie výsledkov bude zverejnené na webovej stránke SPFS. Cieľom dotazníkovej akcie bolo získať poznatky, ktoré budú podkladom pre ďalšie rokovania s poisťovňami a s Úradnom pre dohľad, ako i pre žiadosť o pomoc v presadzovaní oprávnených požiadaviek, ktorá bude adresovaná vedeniu ASL SR. Rozborilová v tejto súvislosti zdôraznila, že to čo sa dohodlo predtým s ÚD (Demovič) sa nerealizuje, dokonca neexistuje ani zápisnica z tohto rokovania. Chovan navrhol vytvoriť užšiu pracovnú skupinu, ktorá na základe získaných poznatkov vypracuje oficiálne stanovisko a bude rokovať s ÚD. Cieľom je, aby kalmetizácia získala i formálne štatút preventívnej činnosti a bola osobitne hradená mimo limitu odborných výkonov. V tejto súvislosti Bálintová pripomenula, že preventívne prehliadky majú týmto spôsobom hradené len praktickí lekári. Výbor opätovne jednoznačne podporil doterajší systém primovakcinácie i revakcinácie.
 2. V druhom bode rokovania výbor prejednával ešte niektoré pripomienky ku Koncepcii odboru pneumológia a ftizeológia. V bode 2.1.2 sa zaradí formulácia že „Je nevyhnuté, aby vykonávanie očkovania malo štatút preventívnej činnosti, vrátane hradenia nákladov“.
 3. V ďalšom bode rokovania referovala Bálintová (predsedkyňa katalogizačnej subkomisie odboru) o Katalógu výkonov. V súčasnosti je navrhnutý Katalóg výkonov ( zdroj Nomesco, Snolamed a CPT), ktorý majú zástupcovia jednotlivých odborností pripomienkovať a dopĺňať. Za bronchológiu predloží pripomienky Majer, za funkčné vyšetrenia Drugdová. Po odsúhlasení a skompletizovaní Katalógu bude nasledovať priraďovanie výkonov k jednotlivým diagnózam.
 4. Nasledoval bod programu, kde sa prejednával kalendár akcií na rok 2006. Úvodom Krištúfek hovoril o organizácii Bratislavských dní dýchania BDD v decembri 2005, do programu sa zahrnulo slavnostné zhromaždenie pri príležitoasti životných jubileí MUDr. Michaličkovej a MUDr. Leščišinovej. Majer informoval výbor, že zatiaľ dostal oficiálne oznámenia o 3 akciách na rok 2006. (Slávnostná vedecká schôdza k 85. výročiu založenia Ústavu v Poprade-Kvetnici – 9.6.2006, Dni v Belianských Tatrách – 22. – 23. v Tatranskej Kotline a 20. 10. 2006 Zoborský deň v Nitre). Ďalšie akcie nahlásili Krištúfek – Bardejovské dni, Rozborilová (Obštrukčné choroby pľúc v Novej Polianke) a Chovan Vianočné dni v Bratislave. Tatár upozornil, že v dňoch 8-10.6.2006 sa budú konať Martinské dni dýchania, organizuje Slovenská spoločnosť fyziológie a patológie dýchania – téma surfaktant. Termín koliduje s akciou v Kvetnici.

  Predbežný kalednár akcií na rok 2006 vyzerá nasledovne:

  3. 3. 2006 Obštrukčné choroby pľúc – Nová Polianka – organizuje Piják.

  16. – 17. 3. 2006 Ghurove dni – Tatranská Polianka ( nie je oficiálnou akciou SPFS)

  27. – 28. 4. 2006 Škola pneumológie a ftizeológie (Bratislava), organizuje Katedra pneumológie a ftizeológie SZU

  11 - 13. 5. 2006 XII. Bardejovské dni (organizuje Leščišinová)

  9. 6. 2006 Slávnostná vedecká schôdza k 85. výročiu založenia ústavu v Poprade – Kvetnici ( organizátor Tudík , Kavková)

  8. – 10. 6. 2006 Martinské dni dýchania ( organizuje SSFaPD – Tatár)

  15 – 18. 6. 2006 XIII. Kongres Českej a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Hradec Králové

  22. – 23. 9. 2006 Dni v Belianských Tatrách v Tatranskej Kotline (organizátori: Bosmanová, Śuchtová)

  20. 10. 2006 XXI. Zoborský deň v Nitre, organizátor Plutinský.

  8. - 9. 12. 2006 Vianočné dni – zaujímavé kazuistiky, Bratislava, organizátor Chovan

 5. V ďalšom bode programu sa prejednával program Európskej únie FP7 (Framework programe). Ide o 7. rámcový program EU pre vedu a výskum. Chovan referoval o potrebe zahrnúť do tohto programu aj problematiku respiračných chorôb, poukázať na ich závažnosť, sociálny i ekonomický dopad a o potrebe zintenzívniť prevenciu. Z toho dôvodu listom či osobne osloví významné osobnosti, ktoré môžu prispieť v našom úsilí boja s touto chorobou.
 6. V tomto bode programu sa referovalo o problematike náplne práce krajských odborníkov. Rozborilová otvorene hovorila, že v mnohých prípadoch nie je spokojná s ich činnosťou. Pretrváva polypragmázia v liečbe astmy a pod. Ani účasť niektorých krajských odborníkov na schôdzach s hlavnou odborníčkou nie je vyhovujúca. Pri tejto príležitoasti vystúpil Krištúfek s tým , že od 1.1.2006 chce „revitalizovať“ národný register niektorých chronických nešpecifických ochorení pľúc. Je prísľub od MZd SR, že sa uvoľnia financie na túto činnosť. Očakáva, že krajskí odborníci budú informovať o zbere hlásení vybraných chronických ochorení pľúc. Výbor túto informáciu vzal na vedomie.
 7. V bode Rôzne, pripomenul Majer, že treba do konca roka schváliť najlepšiu publikáciu za rok 2004. Bolo rozhodnuté tento oznam uverejniť na webovej stránke SPFS. Výbor jednohlasne schválil Doc. Roberta Vyšehradského za nového člena Redakčnej rady Studia pneumologca et ftizeologica. V tomto bode programu bola pomerne rozsiahla diskusia o ďalšej spoluprácii SPFS a SSFaPD. Výbor je za to, aby členovia SSFaPD boli kooptovaní do našej spoločnosti (SPFS) a vytvorili v rámci SPFS samostatnú sekciu. Výbor konštatoval, že nie je vhodná doba meniť názov spoločnosti ( návrh bol Slovenská respirologická spoločnosť), vyplývajú z toho mnohé komplikácie – registrácia novej spoločnosti, právne záležitosti a pod. Výbor SPFS sa zaviazal pomáhať členom SSFaPD ( v prípade vzniku sekcie) pri zabezpečovaní odborných podujatí. Vyzval prítomného prezidenta SSFaPD Tatára, aby celú problematiku prejednal s výborom SSFaPD a na ďalších schôdzach sa definitívne rozhodlo o spojení oboch spoločností.
 8. V poslednom bode Rozborilová informovala o probléme v NZZ Pulmo-Alergo s.r.o. Púchov ( MUDr.I. Zubo), ktorý vznikol okolo prevádzkovania vlastného rádiologického pracoviska, najmä s ohľadom na právo pneumológa popisovať RTG snímky. Výbor sa rozhodol zaujať k danému problému oficiálne stanovisko.

zapísal Majer 3.12.2005